Фармацевтична химия

Дата на публикуване в Интернет: 15.04.2022 г.
Професионално направление : 7.3. Фармация
Научна или учебна специалност : Фармацевтична химия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция: : катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 111/31.12.2022 г.
Кандидати : 1. гл. ас. Станислава Димитрова Иванова, дф
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 458/21.03.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. Александър Борисов Златков, дфн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. Огнян Иванов Петров, дх Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Доц. Мая Боянова Георгиева, дф Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. Стефка Николова Иванова-Титева, дф Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
1. гл. ас. Станислава Димитрова Иванова, дф
Заключителното заседание на журито: 18.05.2022 г., 11.00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив