Физикохимия

Дата на публикуване в Интернет: 17.05.2022 г.
Професионално направление : 4.2. Химични науки
Научна или учебна специалност : Физикохимия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция : кат. „Химични науки“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 111 от 31.12.2021 г.
Кандидат : гл. ас. Николина Петкова Милчева, дх
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 459/21.03.2022
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Марияна Димитрова Аргирова, дхн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. Антония Евгениева Стоянова, дх Външен Член Становище
БГ EN
3. Проф. Богдан Ставрев Рангелов, дх Външен Член Становище
БГ EN
4. Доц. Ангелина Константинова Попова, дх Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. Диана Атанасова Добрева, дх Външен Член  Рецензия
БГ EN
6. Доц. Георги Вячеславович Авдеев, дх Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. Здравка Янчева Велкова, дт МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
гл. ас. Николина Петкова Милчева, дх
Заключителното заседание на журито: 22.06.2022 г., от 11.00 ч.