Физикохимия

Дата на публикуване : 14.09.2016
Професионално направление : 4.2. Химически науки
Научна или учебна специалност : Физикохимия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : Химични науки
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г
Кандидати :

1. доц. д-р Росица Димитрова Манчева, дх

2. доц. д-р Нина Димитрова Димчева 

Заповед на ректора № Р – 1505/28.06.2016 г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Здравка Янчева Велкова МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Иван Николаев Кръстев, дхн Външен Член Рецензия
3. проф. Асен Ангелов Гиргинов, дхн Външен Член Рецензия
4. проф. Александър Атанасов Милчев, дхн Външен Член Становище
5. проф. Райчо Георгиев Райчев, дхн Външен Член Рецензия
6. доц. д-р Теменужка Николова Хараланова Външен Член Становище
7. доц. д-р Любомир Николов Петков Външен Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

19.10.2016 от 13 ч. в Заседателна зала Ректорат.