Физиология на животните и човека

Дата на публикуване в Интернет : 07.06.2018 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Физиология на животните и човека
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Физиология
Брой места : 2
За срок : 3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 13 от 09.02.2018
Кандидати : 1. Доц. д-р Юлия Георгиева Николова, дм
2. Доц. д-р Катерина Николова Георгиева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:Р – 878/24.04.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя За Доц. д-р Николова, дм Изготвя За Доц. д-р Георгиева, дм
1. Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм МУ Пловдив Председател Становище Становище
2. чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн МУ Пловдив Член Рецензия Рецензия
3. проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн Външен Член Рецензия Рецензия
4. Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, дмн Външен Член Рецензия Рецензия
5. Проф. д-р Иван Христов Мазнев, дм Външен Член Становище Становище
6. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм Външен Член Становище Становище
7. Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, дмн Външен Член Становище Становище
Заключителното заседание на журито :  10.07.2018 г., 11.30 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив