Физиотерапия

Дата на публикуване в Интернет : 21.08.2018 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Физиотерапия
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 34 от 20.04.2018 г.
Кандидати : Доц. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-1711/25.07.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Тройчо Динев Троев, дмн Външен Член Становище
3. Проф. д-р Георги Цотов Георгиев, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Ивет Борисова Колева-Йошинова, дмн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн Външен Член Рецензия
6. Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 25.09.2018 г. от 12.00 часа в Заседателна зала на Ректорат