Фонд научни изследвания стартира конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти – 2017 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Фонд „Научни изследвания“ обяви Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.

Научните области включват: биологически, медицински, физически, химически, хуманитарни, обществени и др. науки.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект е с граници от 10 000 лв. до 20 000 лв.
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

Проектните предложения се представят до 17 часа на 25.07.2017 г. във ФНИ – София, при съблюдаване на изискванията в Поканата.

Подробна информация и пакет документи за кандидатстване се намират на адрес Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 год.

Моля кандидатите и за двата конкурса на ФНИ – 2017 г. да предоставят информация за предложенията си в Център проекти, Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност