Фонд „научни изследвания“ обяви конкурси за финансиране на фундаментални изследвания и за млади учени – 2016 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, постдокторани и млади учени,

Информираме Ви, че ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВИ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗА МЛАДИ УЧЕНИ – 2016 Г.

Целта на конкурсите за фундаментални научни изследвания и за млади учени е да насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

1) Биологически науки;

2) Математически науки и информатика;

3) Медицински науки;

4) Науки за земята;

5) Обществени науки;

6) Селскостопански науки;

7) Технически науки;

8) Физически науки;

9) Химически науки;

10) Хуманитарни науки.

Проектните предложения  се представят до 17.00 часа на 05.09.2016 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, на хартиен и електронен носител.

Информация за конкурсите можете да намерите на сайта на ФНИ (www.fni.bg).

Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016г.

https://www.fni.bg/?q=node/464

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016г.

https://www.fni.bg/?q=node/463

Информация, освен на сайта на Фонд научни и9зследвания, има и на сайта на МОН. http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1929

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са: 1) акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на ЗВО. 2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО.

Зам. Ректор по МСПДПроф. д-р М. Мурджева, дм, мзм