Фонд Научни изследвания, МОН, набира проекти по три международни научно-изследователски програми

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) набира проекти по три международни научно-изследователски програми. По всички конкурси допустими бенефициенти са  акредитирани висши училища и научни организации.

Трите програми са:
1) „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия“  (до 26.11.2018)- международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“.

2) Kонкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA (до 15 януари 2019 г. ) (интердисциплинарни проекти с потенциал за значително научно и технологично въздействие в дългосрочен план)

3) Kонкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA (16 ноември 2018 г.)- пан-европейски изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемните услуги. Съфинансирана е по програма ERA-NET на Европейското научноизследователско пространство (ERA), финансирана от Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:
– Информационни и комуникационни технологии
– Материали и Материалознание
– Физика, включително лазерна наука и технологии, ядрена физика, астрономия и изследване на космическото пространство и технологии
– Химически науки
– Възобновяема енергия
– Наука за земята, геофизика, изследвания на климата, океанология и опазване на околната среда, включително управление на отпадъците
– Биотехнологии, селско стопанство и хранителни технологии
– Здравеопазване, биомедицински уреди, биоетика, фармация и традиционна медицина
– Обществени науки

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 400 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 28 000 лв.

Подробна информация може да се прочете от сайта на Фонд научни изследвания (https://www.fni.bg/).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД