Фонд „Научни изследвания“ набира проекти по програма FLAG-ERA


Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма FLAG-ERA (www.flagera.eu/). Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектни предложения в следните тематични направления:
– Graphene (Графен) – фундаментални изследвания
– Human Brain Project (Проект „Човешки мозък“) – фундаментални изследвания

Допустими кандидати за участие в конкурса са:
1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“

В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Бюджетът от страна на ФНИ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 195 583 лв. за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 97 791,50 лв. и срок на изпълнение три години.

Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от двете обявени тематични области, съгласно следните срокове:
Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 19 февруари 2019 г.
Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – юни 2019 г.

Пълният текст на официалната покана и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/call-announcement/

Допълнителна информация, документация за българските участници и насоки за подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“, ще намерите на адрес
https://www.fni.bg/?q=node/871

Повече информация за конкурсите по програма ЕРА-НЕТ на Европейското научноизследователско пространство (ERA), финансирана от Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на ЕК, можете да откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/578

За допълнителна информация:
д-р Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: [email protected]