FNI

Фонд „Научни изследвания“ набира проекти  по програма FLAG-ERA