Фонд Научни изследвания – нови конкурси за научно-изследователски проекти – 2018 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, постдокторанти и млади учени,

Информираме Ви, че Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката обявява следните конкурси:

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 9 571 429 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 5 714 286 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 1 000 000 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.

„КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 400 000 лв. и срок за подаване на документи 12.09.2018 г.

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ“ с прогнозен общ бюджет 200 000 лв. и срок за подаване на документи 25.09.2018 г.

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – Франция ПО ПРОГРАМА „РИЛА“ с прогнозен общ бюджет 140 000 лв. и срок за подаване на документи 25.09.2018 г.

Документите по конкурсите са публикувани в рубриката „Конкурси/Обявени конкурси“ на интернет страницата на Фонда: https://www.fni.bg/?q=node/9

Призоваваме Ви към активно участие в конкурсните линии.

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за 2018 г.
На 23.07.2018 г. от 14:00 ч.
представянето ще бъде в гр. София (в големия салон на Българска академия на науките). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.

За информационно и административно съдействие можете да се отнасяте към Център Проекти, Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност.

Моля, научните ръководители, които сформират екипи за участие, да информират Център Проекти за подготовката и кандидатстването по избраната проектна линия.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД