Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, постдокторанти и млади учени,

Информираме Ви за покана на Фонд Научни изследвания за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

Информация за конкурса е публикувана на сайта на ФНИ, МОН:

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

1) Минималната сума за всеки отделен проект е 20 000 лв.

2) Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24  месеца.

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 07.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg/

Срокове по конкурса:

– Обявяване на конкурса – до 24.06.2022 г.

– Краен срок за подаване на проектни предложения – до 07.09.2022 г.

– Срок за оценка и класиране на проектите – до 30.11.2022 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Ректор