Фонд Научни изследвания – покана към учени за членове на ВНЕК, ПНЕК или като оценители

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми Ръководители на Катедра, секции и звена,

Информираме Ви за актуална покана към учени за членове на Временни научно-експертни комисии, Постоянна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество или като оценители.

Подробна информация, изисквания към оценители и членове на комисии, ограничителни условия при кандидатстването, предвидени в чл. 55 на Правилника на Фонд „Научни изследвания“, както и документи за подаване на кандидатури, се намират на Internet – страницата на Фонд Научни изследвания:
ПОКАНА

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 25 юли 2019 г.
Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, но се препоръчва до 10.09.2019 г.

Необходими документи (сайта на FNI):

– Информационна форма и заявления за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии (на български език);
– Изисквания за членове на НЕК на ФНИ и за оценители (на български език)

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност