ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ удължава срока за кандидатстване за подкрепа на международни научни форуми, които ще се провеждат до 31 юли 2019 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) удължава срока за подаване на проекти по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, до 26 ноември 2018 г. Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.

В процедурата могат да участват учени или колективи от учени от:
1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“
2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“
Организациите по т. 1 и 2 не извършват стопанска дейност или, ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.

Максималният размер на съфинансирането за една конференция е до 9 000 лв. както следва:
– за форуми за един ден (програма не по-къса от 7 работни часа): до 3 000 лв.
– за форуми за два дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 5 000 лв.
– за форуми за три или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 9 000 лв.

Конференциите в тази сесия на процедурата следва да се провеждат в периода от 1 януари до 31 юли 2019 г. Документите за кандидатстване и пълен текст на поканата са налични тна адрес: https://www.fni.bg/?q=node/527

За допълнителна информация:
д-р Владимир Божилов,
„Връзки с обществеността“, Фонд „Научни изследвания“
тел: +359 884 540 120, Email: [email protected]

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД