ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ” – 2013 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми участници в Конкурсна сесия на ФНИ 2012,

Информираме Ви, че ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, МОМН, ОБЯВЯВА КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ” – 2013 Г.

В конкурса участват некласираните проектни предложения от конкурсната сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно приложни изследвания в приоритетните области“ -2012 г. Ръководителите на проектните предложения потвърждават намерението си за участие в новата конкурсна сесия като ръководителят подава ДЕКЛАРАЦИЯ за потвърждение в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“.Декларацията се подава на хартиен носител в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“ до 17 ч. на 08.07.2013 г.Срок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2013 г.Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.

Допустимост на кандидатитеВ конкурса не могат да участват:• кандидати с проектни предложения, които не са кандидатствали в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ – 2012 г.

В конкурса могат да участват:• Кандидати, които са подали проектни предложения, но не са одобрени за финансиране за конкурс „Финансиране на фундаментални и научноприложни изследвания в приоритетните области“ – 2012 г. Проектните предложения следва да са били подадени онлайн до 17 часа на 16.07.2012 г. и да са били представени и на хартиен носител в 3 (три) идентични на онлайн версията екземпляра, както и на три диска (CD) в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“ до 17 часа на 16.07.2012 г.

Пълна информация за конкурса може да прочетете на сайта на ФНИ – http://www.bulfund.com.

Уважаеми колеги, апелираме към подготовка на Декларации за повторна оценка на некласираните авторски или с партньорско участие проектни предложения на МУ Пловдив, повечето от които получили високи оценки от рецензентите в процеса на оценяване 2012 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД