ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ – КОНКУРС 2012

На вниманието на Академичен състав, изследователи, преподаватели, докторанти ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ” – 2012 Г.  Подробна информация, насоки и документи за кандидатстване:  http://www.bulfund.com Целта на конкурса е да насърчи: провеждане на качествени и конкурентоспособни научни  и научно–приложни изследвания в следните приоритетни области: Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии; Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни; Нови материали и технологии; Културно – историческо наследство; Информационни и комуникационни технологии; Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера. междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански организации и други; засилване на връзката „наука – бизнес”. Общ размер на финансовите средства Предварителен бюджет на конкурса: 21 000 000 лв.Предварителен бюджет на конкурса за 2012 г.: 14 800 000 лв. ПродължителностОбявяване на конкурса: май 2012 г. Краен срок за подаване на проектните предложения:  четиридесет и шест календарни дни от датата на публикуване на обявата в национален ежедневникСрок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2012 г.Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.За целите на етапността, заложена в проектните предложения, първият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на авансовото финансиране. Вторият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за втория етап.Допустимост на кандидатитеВ конкурса могат да участват: научноизследователски организации (съгласно определението в т. I, 4); предприятия (съгласно определението в т. I, 4); нестопански организации. В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три  категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финансирането между тях и ясно е посочена водеща организация.Изисквания към участниците в проектаРъководителят на проектa трябва да бъде хабилитирано лице за университетите и научните инстути или лице, придобило научната и образователна степен „доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област;Допустимост на проектните предложенияПодпомаганите проекти трябва изцяло да попадат в рамките на една или повече от следните категории научноизследователска дейност: фундаментални научни изследвания; научно-приложни изследвания; експериментално развитие. Минимален и максимален размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания”Минималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за целия програмен период е 80 000 лв.Максималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за целия програмен период е 500 000 лв.Насоки и документи за кандидатстване – можете да изтеглите от тук :GuidelinesSciComp2012_application_form_BGSciComp2012_Annex_1SciComp2012_Annex_2