Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурси за финансиране на изследвания – 2017 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурси за финансиране на изследвания – 2017 г.

Научните области включват: биологически, медицински, физически, химически, хуманитарни, обществени и др. науки.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект е с граници от 60 000 лв. до 120 000 лв.
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.

Проектните предложения се представят до 17 часа на 19.07.2017 г. във ФНИ – София, при съблюдаване на изискванията в Поканата.

Подробна информация и пакет документи за кандидатстване се намират на адрес Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.

Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти ще бъде обявен през следващата седмица.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност