Форум „Какво може да направи персонализираната медицина за вас и какво можете да направите вие за персонализираната медицина“

Уважаеми представители на Академичния състав,
Информирам Ви за Покана за участие на организирания от Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) форум на тема „КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА ЗА ВАС И КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ВИЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА“, който ще се състои на 26.09.2019 г., от 9:00 часа в „София Тех Парк“, Лабораторен комплекс, зала 125.

Събитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Част от представяните и дискутирани теми:
• Добри практики, свързани с утвърждаване на политики в областта на персонализираната медицина и формирането на инициативи и организации чрез гражданско участие,
• Предложения и препоръки за подобряване средата за гражданското участие, както и опит, добри практики и иновативни решения от тази сфера,
• Пациентско застъпничество и ролята на пациентските адвокати ще бъдат само част от представяните и дискутирани теми.

Фокусът на форума ще е върху анализ на тема: „Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“.

С оглед на значима информация, свързана с дейностите и очакваните резултати на Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приканваме всички Ръководители и представители на научни екипи, включени в проект ПЕРИМЕД, към регистрация и участие във форума.

Достъпът е свободен!

Работен език – английски

Официална покана и Програма на форума

Регистрация за участие – на адрес: https://bapemed.org/sabitie/forum-kakvo-mozhe-da-napravi-personaliziranata-meditsina-za-vas-i-kakvo-vie-mozhete-da-napravite-za-personaliziranata-meditsina/
или потвърдете присъствието си на е-mail: [email protected]

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Ректор на Медицински университет – Пловдив“