Факултетът по обществено здраве организира тържествена промоция на Випуск 2020 г.

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – П Л О В Д И В
Ф А К У Л Т Е Т П О О Б Щ Е С Т В Е Н О З Д Р А В Е

Д И П Л О М И Р А Н Е

  Скъпи дипломанти,

  Имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на тържествената
  промоция по случай дипломирането на Випуск 2020 – Управление на здравните грижи – бакалавър, Управление на здравните грижи 2 сем. – магистър, Обществено здраве и здравен мениджмънт и Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение.
  Церемонията по дипломирането ще се проведе на 06.11.2020 г. (петък) от 14.00 ч. пред Аудиторния комплекс.

  (Тоги се получават от Факултета по дентална медицина
  срещу лична карта и депозит от 100 лв.)

  Очакваме Ви да споделим заедно този празник на академичната традиция!