Тържествената промоция на дипломанти от Факултета по Обществено здраве, Випуск 2017.

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – П Л О В Д И В
Ф А К У Л Т Е Т П О О Б Щ Е С Т В Е Н О З Д Р А В Е

Д И П Л О М И Р А Н Е

Скъпи дипломанти,
Имаме удоволствието на Ви поканим да присъствате на тържествената
промоция по случай дипломирането на Випуск 2017. Церемонията по
дипломирането ще се проведе на 20.10.2017 г. (петък) от 12.00ч в
Дом на културата „Борис Христов“.

(Тоги се получават от Факултета по дентална медицина в деня на
дипломирането)

Очакваме Ви да споделим заедно този празник на академичната традиция!