Галерия от Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 20 ноември 2019 г.