Гастроентерология

Дата на публикуване в Интернет : 15.06.2020 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Гастроентерология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Втора катедра по вътрешни болести
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г
Кандидати : 1. д-р Даниел Илианов Дойков
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 406/28.02.2020 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. д-р Мариета Йорданова Симонова-Василевска, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито :
20.07.2020г. от 14:00 часа Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.