Гастроентерология

Дата на публикуване в Интернет : 06.10.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Гастроентерология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Втора катедра по вътрешни болести
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г
Кандидати : Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:Р – 1923/08.08.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2.Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн Външен Член Становище
БГ EN
3.Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4.Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5.Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм Външен Член Становище
БГ EN
6.Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
7.Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
Резюмета на представените публикации Резюмета в реферирани и нереферирани издания
Заключителното заседание на журито : аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив