Гастроентерология

Дата на публикуване в Интернет : 05.06.2019 г..
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Гастроентерология
Първично звено : Медицински симулационен тренировъчен център
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.14 от 15.02.2019 г
Кандидати :
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 759/23.04.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн Външен Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Ивайло Петров Въжаров, дм Външен Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ EN
6. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГEN
7. Доц. д-р Николай Гогов Кръстев, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
БГ EN
Резюмета на представените публикации БГ EN
Заключителното заседание на журито : 10.07.2019 г., 13,00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив