д-р Георги Николов Гелов

Дата на публикуване в Интернет : 07.12.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Обща хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Особености в диагностиката и хирургичното лечение на острия холецистит при болни над 70 години“
Научни ръководители: проф. д-р Ангел Учиков, дмн и доц. д-р Севдалина Ламбова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 3273/10.11.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2.Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3.Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4.Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5.Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
11.01.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив