Георги Генев Искров

Георги Генев Искров

  

Дата на публикуване : 09.03.2016
Професионално направление :  7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Икономика на здравеопазването
Факултет : Факултет по обществено здраве 
Първично структурно звено : катедра  „Социална медицина и обществено здраве”
Тема на дисертационния труд: „Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци“
Научен ръководител : проф. д-р Румен Стефанов, дм
Заповед на Ректора Р- 440/01.03.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Румен Стефанов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Тихомира Златанова, дм Външен Член Рецензия
3. доц. Румяна Янева, дм Външен Член Становище
4. доц. Надя Велева, дм Външен Член Становище
5. доц. Николай Атанасов, ди МУ Пловдив Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

11.04.2016 г., 14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив