Й. Калчев

Гл. ас. д-р Йордан Калчев, дм от Катедрата по микробиология и имунология с награда за най-добра публикация