Гордост не само за Катедра „Образна диагностика“, но за МУ-Пловдив

Проф. инж. Магдалена Стоева е Магистър по Компютърни системи (Технически Университет – София, клон Пловдив) и Медицинска радиационна физика и техника (Междууниверситетски център по медицинска физика, призната от IPEM). Още като студентка в 3-ти курс започва да води лекционен курс в Техническия Университет. От 2002 година до момента, кариерата на проф. Стоева е пряко свързана с МУ-Пловдив и в частност с Катедра „Образна диагностика“, където последователно придобива научна и образователна степен дм, а в последствие става „доцент“ и „професор“.
Проф. Стоева допринася значително за изграждането на специалисти по медицинска физика и образна диагностика, като от 2001 година до момента води курсове по Медицинска информатика, Рентгенова диагностика – физика и техника, Магнитно-резонансна диагностика – физика и техника към МУ-Пловдив и магистърската и бакалавърска програма на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Международното развитие на проф. Стоева включва интензивна професионална и публикационна активност. Проф. Стоева е автор на над 50 публикации, предимно в международни издания, като най-висок принос имат 11 монографии към Taylor & Francis, CRC Press в областта на радиационната защита при използване на източници с йонизиращо и нейонизиращо лъчение (официално подкрепени от СЗО).
След проф. К.Велкова, която беше над десет години представител на България в Европейски и Балкански структури, проф. Стоева премина на световно ниво:
Проф. инж. Магдалена Стоева, дм, FIOMP е:
1. Председател на Световния борд по медицинска физика към Международната организация по медицинска физика
2. Лектор в UNESCO / IAEA Международен Център по Теоретична физика
3. Главен редактор на списание Medical Physics World (ISSN 2313-4712)
4. Технически редактор на списание  Medical Physics International (ISSN 2306-4609)
5. Редактор на Фокус сериите в Taylor & Francis, CRC Press
6. Делегат на Глобален форум за медицинска апаратура към Световната Здравна Организация
7. Делегат на общото събрание на Световния Съвет по Наука (ICSU)
8. Член на Изпълнителното бюро на Международната организация по медицинска физика
9. Член на Административния съвет на Международния съюз на Физичните и Инженерни науки в Медицината
10. Съосновател и член на Под-комитета на жените в медицинската физика 
11. Член на Комитет по публикациите към Международната организация по медицинска физика
12. Член на Комитет по обучението към Международната организация по медицинска физика
13. Редактор в Енциклопедията по медицинска физика
Проф. Стоева е носител на наградата „Леонардо да Винчи“ на Европейския Съюз за изключителен принос в обучението.
Избрана е за най-добър физик на 2012 година от Международния Съюз по Приложна и чиста физика.