Хигиена

Дата на публикуване : 24.03.2017
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Хигиена
Факултет : Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено : Катедра „Хигиена и екомедицина“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.94 от 25.11 2016 г
Кандидати : 1. Д-р Виктория Константинова Атанасова, дм
Заповед на ректора № Р – 261/23.02.2017 г. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Таня Търновска, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Веселка Дулева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Емил Воденичаров, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. Цветко Прокопов, дт Външен Член Становище
5. Доц. д-р Теодора Димитрова, дм Външен Член Становище
6. Доц. д-р Васил Костов, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, дм Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито :
03.05.2017 г, 11,00 ч. Заседателна зала на Ректорат