Хирургична стоматология

Дата на публикуване в Интернет : 05.09.2018г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Хирургична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Орална хирургия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 36 от 27.04.2018г.
Кандидати : Доц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1672/19.07.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Ангел Георгиев Бакърджиев, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн МУ Пловдив Член Становище
4. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм МУ Пловдив Член Становище
5. Доц. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия
6. Доц. д-р Ходор Ахмед Факих, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, дм Външен Член Рецензия
Заключителното заседание на журито : 23.10.2018 г. от 11 часа в Заседателна зала на Ректорат