Хирургична стоматология

Дата на публикуване в Интернет : 6.06.2018 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Хирургична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Катедра „Орална хирургия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2018 г
Кандидати : 1. Д-р Деян Здравков Нейчев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1060/10.05.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Ангел Георгиев Бакърджиев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
3. Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Петя Филипова Печалова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 11:00 ч., 12.07.2018 г., Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив