ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА