Икономика на здравеопазването

Дата на публикуване в Интернет : 22.11.2021 г.
Професионално направление : 7.4. Обществено здраве
Научна или учебна специалност : Икономика на здравеопазването
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : Социална медицина и обществено здраве
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г
Кандидат: 1. гл. ас. Ралица Димитрова Райчева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1884/22.10.2021 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Нина Михайлова Мусурлиева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Татяна Велкова Бенишева-Димитрова, дм, дмн, мзм Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. Добриана Александрова Сиджимова, дф Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. Надя Руменова Велева, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации

  1. Резюмета на публикациите в Scopus и WoS
  2. Резюмета на публикациите в нереферирани списания
Заключителното заседание на журито: 23.12.2021 г. от 11.00 ч. в електронната платформа ZOOM