Икономика на здравеопазването

Дата на публикуване в Интернет : 08.11.2019 г.
Професионално направление : 7.4. Обществено здраве
Научна или учебна специалност : Икономика на здравеопазването
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : катедра „Социална медицина и обществено здраве“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 61/02.08.2019 г.
Кандидати : 1. гл. ас. Георги Генев Искров, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –2046/03.10.2019
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм Външен Член Становище
БГ EN
3. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Доц. Надя Руменова Велева, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. Антония Йорданова Янакиева, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
6. Проф. Асена Христова Стоименова, дф Външен Член Рецензия
БГ EN
7. Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации: гл. ас. Георги Генев Искров, дм
Заключителното заседание на журито: 13.12.2019 г., от 14.00 ч. в Трета аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив