Илин Костадинов Кандиларов

Илин Костадинов Кандиларов

Дата на публикуване: 16.04.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Фармакология и клинична фармакология
Тема на дисертационния труд: Експериментална оценка на ефикасност и безопасност на биологично-активни вещества с адаптогенни свойства
Научен ръководител: Проф. д-р Иванка Костадинова, дм
Научен консултант: Д-р Дарина Барбутска, дм
Заповед на Ректора 515/19.03.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Ирен Белчева, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
4. Проф. д-р Стиляна Белчева, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Радослав Радев, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

17.05.2018 г., 11.30 ч., Осма аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив