Илиян Валериев Димитров

Илиян Валериев Димитров

Дата на публикуване: 06.06.2018 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Медицинска биохимия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Химия и биохимия
Тема на дисертационния труд: Роля на метаболитноактивни тъкани в развитието на хронично, нискостепенно възпаление при експериментално предизвикано затлъстяване
Научен ръководител: Доц. д-р Васил Каменов, дм
Заповед на Ректора Р-1081/15.05.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Васил Иванов Каменов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Иво Маринов Кременски, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Юри Пенков Нягулов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Катерина Николова Георгиева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. , 12.07.2018 г. , Втора аудитория на Аудиторен компплекс, МУ-Пловдив.