Отзвук: Им/пулсът на научните библиотеки в България 16 – 17 юни 2016 г.

 

Им/пулсът на научните библиотеки в България

На 16 и 17 юни 2016 г. МУ–Пловдив беше домакин на Националната среща на Секцията на научните библиотеки към Българската библиотечно-информационна асоциация /ББИА/.

 Във форума участваха 43 представители от 32 организации, функциониращи на територията на София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Шумен и Добрич.

От името на академичното ръководство, зам.-ректорът по учебната дейност – проф. д-р Мария Куклева, дмн, отправи поздравителен адрес към участниците в срещата.

В приятна и продуктивна атмосфера библиотечните специалисти представиха различни аспекти от дейността на научните библиотеки, споделиха  информация за резултати от проекти и добри практики, дискутираха актуални проблеми и нови предизвикателства.

Работната програма протече в два панела – презентационен и дискусионен. Бяха представени 9 презентации, свързани със стандартизация в библиотеките, инициативи за повишаване видимостта на научните разработки, предоставяне на отворен достъп до научни изследвания, дигитализация и опазване на документалната история, електронни библиотечни услуги,  иницииране на зелени практики,  политики за развитие на библиотеката като културен център.

В дискусионния панел фокусът беше насочен към дейностите по инвентаризация и вторичен подбор, заемане на електронни библиотечни документи и дисертационни трудове.

Специален акцент беше поставен върху отразяването на притежаваните бази данни от университетите в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Творческата енергия на колективния дух и презентираните резултати импулсираха участниците за бъдеща съвместна работа в очертаните насоки.

На срещата беше избран и нов секретар на секцията – г-жа Ваня Аврамова – директор на БИЦ в ХТМУ, София.

Гостите на МУ-Пловдив се запознаха с постиженията и отличията, получени от Библиотечно-информационния център във връзка с реализирания през 2013 г. проект BG161PO001/1.1-07/2009/011 „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център“ , ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Проведеният форум позволи на участниците не само да усетят пулса на научните библиотеки в България, но и да се почувстват горди от ролята и мястото, които имат в развитието на науката и българската академична общност.

Мая Урумова – директор БИЦ, МУ–Пловдив и председател СНБ, ББИА