ИНДИВИДУАЛНО ЕДНОМЕСЕЧНО ОБУЧЕНИЕ в IMPERIAL COLLEGE, LONDON

 На основание на споразумение за сътрудничество с International College of Person Centered Medicine – Key Advances Ltd, Лондон, и решение на РС от 10.04.2012 г. МУ-ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ВЪТРЕУНИВЕРСТЕТСКИ КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕЗА ИНДИВИДУАЛНО ЕДНОМЕСЕЧНО ОБУЧЕНИЕ в IMPERIAL COLLEGE, LONDON Предметът на обучението  включва личност-центриран модел в оценката и лечението на раковите заболявания с акцент върху карцином на млечна жлеза и гинекологични тумори; както и личност-центрирани подходи в общественото здраве и епидемиологията на хроничните неинфекциозни болести.  На двама млади учени до 35г. от МУ-Пловдив се осигуряват безплатни нощувки в Лондон, достъп до специализация и обучение в Колежа съответно през м. юли и м. ноември т.г. и последваща сертификация.Необходими документи: 1. Заявление за участие в конкурса до Зам. Ректор Международно Сътрудничество 2. Автобиография в Европейски формат на английски език 3. Списък и копия от избрани научни трудове по направлението на конкурса 4. Мотивационно писмо до 500 думи на български и английски език, от което да е видна концепцията на кандидата за кариерното му развитие 5. Документ за ниво на владеене на английски езикСрок за подаване на документите: 7 май 2012 г. Документите се представят на хартиен и електронен носител в плик до Деловодството на Ректората, надписан с име, адрес, е-мейл и телефон  на кандидата и адресирани до Зам. Ректор МСПД. Кандидатите ще бъдат оценявани от комисия, определена от Ректора на МУ-Пловдив. Ще бъдат избрани двама учени – по един от МФ и ФОЗ.Срок за обявяване на резултатите: 15 май 2012г.17.04.2012г.  ЗАМ. РЕКТОР Пловдив  Международно сътрудничество и проектна дейност проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм  Конкурс за ИНДИВИДУАЛНО ЕДНОМЕСЕЧНО ОБУЧЕНИЕ в IMPERIAL COLLEGE, LONDON