Инфекциозни болести

Дата на публикуване в Интернет :18.12.2019г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Инфекциозни болести
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г
Кандидати : 1. д-р Иван Георгиев Балтаджиев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2343/28.10.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Полк. доц. д-р Георги Тодоров Попов, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Доц. д-р Атанас Христов Мангъров, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации:

д-р Иван Георгиев Балтаджиев, дм

Заключителното заседание на журито:

23.01.2020 г. от 11 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс