Регламентиране на такса участие

Инфорамция относно Вътреуниверситетски проекти и конкурси