Invitation_IMI2 Info Day_BG

Информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2)