IDIIM

Информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти