Информационен ден по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“

На 17 януари 2020 г. от 11.00 ч. в Десета аудитория в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, ще се проведе информационен ден по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, с цел предоставяне на информация на специализантите и всички заинтересовани лица за възможностите за подкрепа на обучението за придобиване на специалност по проекта.

Министерство на здравеопазването изпълнява проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Чрез него се подкрепя обучението на специализанти по медицински специалности – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки, чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец.

Актуалният бюджет на проекта е 3 500 000 лева. Крайният срок на изпълнение е до 31.12.2023 г. В момента е отворена четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки), чието обучение може да бъде финансирано по проект „Специализация в здравеопазването“.
Информационният ден е организиран от Екипа за управление на проекта от Министерство на здравеопазването, с подкрепата на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. По време на събитието пред заинтересованите страни ще се направи презентация за целите на проекта, изпълнението на проектните дейности, условията за кандидатстване и очакваните резултатите от реализацията му.

Информационният ден е отворен за специализанти – участници в проекта и потенциални кандидати, медицински специалисти, представители на лечебни заведения от Пловдив, както и за представители на Медицински университет-Пловдив.

Информационния ден е отворен и за всички лица, които проявяват интерес към проекта.

ПРОГРАМА

• 11.00ч. – Откриване-Десета аудитория в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД .
• 11.10-11.30ч. – Представяне на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“.
• 11.30-12.30ч. – Дискусия, въпроси и отговори.