Информационна среща за подготовка на проектни предложения с акцент на иновациите и интелектуалната собственост

На 14 декември в МУ-Пловдив се проведе Информационна среща с практически напътствия за подготовка на проектни предложения за участия в конкурси за приложни изследвания, насочени към иновации и интелектуална собственост. Срещата беше организирана по Проект „Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“ с Договор № BG-RRP-2.004-0007-С01, финансиран от ЕС – NextGeneration EU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

В началото на информационната среща проф. д-р Мариана Мурджева, ръководител на Програмата, направи кратко въведение с акцент на възможностите, които ПСНИИР дава за финансиране на проектни предложения при предстощата Втора конкурсна сесия.

Доц. Миглена Молхова – експерт в Офиса за технологичен трансфер по Програмата представи спецификите на интелектуалната собственост и технологичния трансфер в медицинската наука, даде напътствия за формулиране на идеи и концепции с акцент на практическото им приложение, разширяването на връзките с бизнеса и трансфера на научно знание към практиката.

Инж. Радмила Филева – оперативен координатор на Проекта запозна аудиторията с осемте приоритетни научни направления, по които могат да се подготвят проекти за финансиране. Детайлно бяха представени Критериите за оценка на проектите и Нивата на технологична готовност.

Финансовият мениджър на Програмата – г-н Живко Иванов направи обзор на допустимите разходи, разгледа рисковете (финансови, административни, технологични и пазарни), на които е необходимо да се обърне внимание при изготвяне на проектните предложения.

Представители на екипите на два от общо пет селектирани проекта от приключилата Първа научна сесия, запознаха аудиторията накратко със своите разработки. Д-р Ралица Николова – асистент в Катедрата по мед. микорбиология и имунология представи проект за ролята на чревния микробиом в процесите на хронично имунно възпаление при синдрома на хроничната умора/миалгичния енцефаломиелит и продължителен Ковид. Д-р Милена Рупчева, също асистент в Катедрата по мед. микробиология имунология, запозна колегите си с проекта на тема „Оптимизиране на съвременните бързи методи за по-прецизна микробиологична диагностика и определяне на таргетирана антибиотична терапия при уроинфекции“.

Повече от 60 бяха участниите в информационната среща. Всички те имаха възможност на място да се запознаят с експертите, с които могат да се консултират при изготвяне на своите проектни предложения, да споделят своите първоначални идеи и планират последващите етапи от разработката им.