Информационни дни по „Структурни фондове и международни образователни програми”

Уважаеми госпожи и господа ректори,От името на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието, младежта и науката – Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бихме искали да ви поканим на предстоящите информационни дни за представяне на следните три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  • BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;• BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”;• BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.Операциите се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд.  Информационните дни ще се проведат както следва:град Велико Търново – 20.04.2012,  8.45 ч. – 13.00 ч.,  Гранд Хотел Янтра, Конферентна зала 1град Пловдив – 24.04.2012, 8.45 ч. – 13.00 ч., Дедеман Тримонциум, зала Йоловград София – 26.04.2012, 8.45 ч. – 13.00 ч., Дедеман Принцес, зала ЕвропаМоля, всички желаещи да посетят информационния ден да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градa, където ще посетят обучението. Изпращайте вашите заявки до 13.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението (например за гр. София – 25.04.2012 г.) на следния email: [email protected]„>[email protected]Допустими кандидати по операция BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” могат да бъдат висши училища и техните звена по чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за висшето образование. Допустимите кандидати по другите две операции са висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование.Моля, имайте предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез интернет сайта на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”.Отдел „Анализ, планиране и предоставяне на БФП“ ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ Министерство на образованието, младежта и науката