Информация от Фонд „Научни изследвания“

1) Съобщение относно ННП „ВИХРЕН-2021“:

В съответствие с приетата от Министерски съвет Национална научна програма „ВИХРЕН-2021“ Изпълнителният съвет на ФНИ прие документите по конкурса и документите саизпратени за съгласуване в съответствие с процедурата, предвидена в Правилника на Фонда.

Предвижда се, след осигуряване на целевото финансиране, конкурсът да бъде обявен през септември 2021 г.

Текстът на приетата от Министерски съвет програма е достъпен тук:
https://www.fni.bg/?q=node/1345
2) Страница за търсене на партньорства по проекти

Във връзка с постъпило запитване по ННП „Петър Берон и НИЕ“ на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ е дадена възможност за съобщение за търсене на партньори по проекти.
Страницата включва два компонента:

– връзки към публични интернет страници, включващи интернет адресите на висши училища и институти на БАН и ССА на английски език (където са налични).
– индивидуални съобщения за търсене на партньорства по проекти (partner search).

Първото съобщение е от Dr. Rosa Voghon (PhD in Sociology), която търси подходящ научен ръководител за кандидатстване по текущия конкурс Петър Берон и НИЕ – 2021.

Адрес на страницата за търсене на партньорства по проекти:
https://www.fni.bg/?q=node/1343

 

3) ФНИ напомня за обявена покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

Целта на програмата е да привлече у нас перспективни учени (независимо от националността или възрастта) с международно признати научни постижения. Изследователят трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията на България. По този начин се стимулира развитието на изследователския потенциал у нас като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика у нас.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области, аналогични на научните области на програмата „Мария-Склодовска Кюри“: Химия; Обществени и хуманитарни науки; Икономически науки; Информатика и инженерни науки; Околна среда и науки за Земята; Науки за живота; Математика и Физика.


Крайният срок за подаване на проектните предложения в конкурса за 2021 г. е 30.09.2021 г.
Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:

На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1336
На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1337