Информация за добри практики, публикувана на страницата на проекта от екипа за управление на проекта на 28.06.2018 г


Проект „Студентски практики – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове се администрира и изпълнява от Министерство на образованието и науката в партньорство с 48 висши училища в България.

На 28 юни екипът за управление на проекта публикува информация за добри практики на 18 висши училища, между които и Медицински университет – Пловдив:
„Медицински университет – Пловдив е сключил множество договори с обучаващи организации, като процентът на реализираните студенти е голям.
20 % от практикантите са останали на работа при същия работодател след успешно реализирана практика, но при възможност работодателите биха предложили на още 78 %.
За различните специалности дялът на студентите, на които е предложена работа, варира от 12,26 % за специалност „Дентална медицина” до 100 % за „Управление на здравните грижи”.
Чрез Центъра за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив Проектът предоставя допълнителни възможности за професионално развитие. Благодарение на съвместната си работа по проекта университетът и работодателите установяват активни връзки и затвърждават своето сътрудничество.
Проектът дава възможност на академичните наставници, в качеството си на преподаватели, да преосмислят и усъвършенстват рационалното съотношение между теоритична подготовка и практическо обучение.
Натрупаните данни по проекта помагат за представянето на тенденции на развитие, необходими за анализи с цел подобряване на обучението, за повишаване престижа на Медицински университет – Пловдив“.