Информация за франкофонски конкурси, обучения, уебинари и др.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Предоставяме на вниманието Ви ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФРАНКОФОНСКИ КОНКУРСИ, ОБУЧЕНИЯ, УЕБИНАРИ И ДР. за месец май 2021 г.

Покана за участие в уебинари на 17 и 20 май 2021 г. за бъдещето на науките за обществото и предизвикателствата, пред които са изправени те. Изисква се регистрация.
Регистрация за 17 май: https://zoom.us/webinar/register/WN_LaANcgxJTqC6KMLrktTB-A
Регистрация за 20 май: https://zoom.us/webinar/register/WN_9RaXf8ryQYiRfayp

Покана за участие в онлайн конференция на тема „ Да обучаваме за света на бъдещето: цели за устойчиво развитие, инструменти и сценарии за обучение“ « Former au monde de demain : ODD, compétences, outils et scénarios de formation », 7 и 8 юли 2021 г. https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-communication-former-monde-de-demain-odd-competences-outils-scenarios-de-formation/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_dinformation_de_lAUF___Mai_2021&utm_medium=email

За докторанти: покана за кандидатстване за цикъл от обучителни семинари за популяризиране на научни знания във формата на „маратон за медиатори“: Science & You : Appel à candidatures pour les formations aux doctorants „Marathon de la mediation“. Обученията ще се проведат в Мец, Франция, от 14 до 16 ноември 2021 г., като на селекционираните докторанти ще бъдат поети разходите за храна, нощувки и регистрация във форума Science & You. Срок за кандидатстване: до 28 май 2021 г. https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/science-you-formations-doctorales-candidatures/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_dinformation_de_lAUF___Mai_2021&utm_medium=email

Трети конкурс на AUF, Радио Франс Ентернасионал (RFI) и Short Edition за млади автори на къс разказ (до 8000 знака), който да започва с « Moi je suis différent(e). Je l’ai toujours été. Pour ma mère, c’est comme si j’étais un(e) extra-terrestre. ». Краен срок за подаване на творбите – 25 май 2021 г.  https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lancement-de-3eme-edition-prix-jeunes-ecritures-rfi-auf/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_dinformation_de_lAUF___Mai_2021&utm_medium=email

Покана за публикации в портала RELIEPH за свободни обучителни ресурси по темата за равенството между половете. Поканата е отворена до 30 юни 2021 г.  http://r.mail-infolettre.auf.org/mk/mr/tIsYrBCegYlSsktMeODz1yV9D7smYLwiPMpN6STAyxM9wsQqU4Vp_Z6D1Uy1Ve9pXvkyXJi1hRiOJOULgFXUOlaKdH6Iwx9atHRyAMELiCQwZJmG

 

Продължава записването за дистанционно обучение за всички университетски образователни степени в направленията Педагогически науки, Хуманитарни науки, Медицина и обществено здраве, Инженерни науки, Право, икономика и мениджмънт, Околна среда и устойчиво развитие. Срок за подаване на документите за кандидатстване: 27 юли 2021 г. . https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-inscriptions-aux-formations-ouvertes-a-distance-foad-20212022/

AUF и Международното студентско градче на Париж CIUP предлагат 150 оборудвани студиа за студенти и изследователи от франкофонското университетско пространство за учебната 2021-2022 г. Кандидатства се до 31 май 2021 г.  https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-etudiant-e-s-chercheur-e-s-hebergement-a-maison-etudiants-de-francophonie-paris-france-annee-2021-2022/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_dinformation_de_lAUF___Mai_2021&utm_medium=email

Информацията можете да разгледате в ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯТА.

 

Проф. д-р Диляна Вичева, дм Ст. преп. Анета Тошева, ДЕСО
Зам.-ректор по МСПД Координатор AUF за МУ-Пловдив