Информация за кандидатстудентския изпит по биология и химия за магистърските програми за академичната 2021/2022 г.

Конкурсният изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на два часа.

За това време кандидат-студентите решават тест върху материала от 8, 9 и 10 клас. Тестът включва 8 типови задачи по подобие на тези в сборниците с тестове по биология за кандидат-студенти, издание на МУ-Пловдив. Тестът е изцяло съобразен с учебния материал за задължителна подготовка в първо ниво на гимназиално образование.

В писмения изпит трябва да личи умението на кандидат-студента да си служи свободно с учебния материал, да обяснява задълбочено и вярно включените факти, явления и закономерности и добра писмена и езикова култура.
Тестът върху материала от трите учебника по биология се оценява по точк
ова система, която се преизчислява в окончателна оценка.

УЧЕБНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА:

 • В. Ишев, М. Николова, М. Панайотова, И. Михова-Нанкова. Биология и здравно образование за 8 клас. Издателство “Просвета”, 2017.
 • В. Ишев, М. Панайотова, И. Михова-Нанкова. Биология и здравно образование за 9 клас. Издателство “Просвета”, 2018.
 • В. Ишев, З. Ваклева, Л. Боева. Биология и здравно образование за 10 клас. Издателство “Просвета”, 2019.
 • В. Александров, М. Казакова, В. Низамов, Х. Радева, В. Сарафян, Я. Феодорова, М. Филипова. Под редакцията на В. Сарафян. Тестове по биология за кандидат-студенти (анатомия и физиология). МУ-Пловдив, 2014, 2015, 2021.
 • В. Александров, М. Казакова, В. Низамов, Х. Радева, В. Сарафян, Я. Феодорова, М. Филипова. Под редакцията на В. Сарафян. Тестове по биология за кандидат-студенти (биология на клетката и екология). МУ-Пловдив, 2013, 2015.
 • В. Александров, М. Казакова, В. Низамов, В. Сарафян, Я. Феодорова, М. Филипова. Под редакцията на В. Сарафян. Тестове по биология за кандидат-студенти (генетика и еволюция). МУ-Пловдив, 2014, 2015.

Забележка: Освен посочената литература, се приемат и всички издадени след 2017 г. и одобрени от МОН учебници по биология и здравно образование за общообразователна подготовка за 8, 9 и 10 клас, които могат да се ползват равностойно.

Изпитът по химия обхваща учебно съдържание, включено в одобрените от МОН учебници от 8 до 12 клас и съобразено с Програмата по химия за кандидатстудентски изпит на МУ-Пловдив. Продължителността на изпита е 2 часа, а форматът включва: • 40 въпроса (20 от обща и неорганична химия и 20 от органична химия ) с един верен отговор от четири възможни, които са избрани от сборника с тестове по химия за кандидатстуденти, издание на МУ-Пловдив; • една задача със свободен отговор от материала по обща и неорганична химия, при която се изисква добавяне или редактиране на кратък текст, изписване на химични формули или уравнения; • една логическа задача от материала по органична химия. При оценяването на задачата се взема предвид не само избора на правилен реакционен път, но и правилното изписване на химичните формули, изравняването на уравненията, отбелязване на условията, при които протичат реакциите и правилното систематично или тривиално наименование на получените продукти.

Тестът и задачите по химия се оценяват по точкова система, която се преизчислява в окончателна оценка.

УЧЕБНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА:

 • Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл С. Манев и колектив „Просвета-София”
 • Химия и опазване на околната среда за IX клас Донка Ташева и колектив, „Просвета-София”
 • Химия и опазване на околната среда X клас Лиляна Боянова, Красимир Николов, Емилия Тодорова, Ивайло Ушагелов, „Просвета-София”
 • Химия и опазване на околната среда за XI клас, модул 1 ,,Теоретични основи на химията”, доц. д-р Лиляна Боянова, Красимир Николов, Калинка Бенова, Антоанета Хинева, ,,Просвета – София”, 2020
 • Химия и опазване на околната среда за XI клас, модул 2 ,,Химия на неорганичните вещества”, доц. д-р Лиляна Боянова, Красимир Николов, Калинка Бенова, Даниела Маноилова, Антоанета Хинева, ,,Просвета – София”, 2020
 • Химия и опазване на околната среда за XII клас, модул 3 ,,Химия на органичните вещества”, Донка Ташева, Кирил Атанасов ,,Просвета – София”, 2021
 • Сборник тестове по химия Й. Узунова, Ст. Димитрова, П. Рачева, Г. Кирова, В. Диварова, М. Кацарова, Т. Томова, Л. Йоаниду, МУ-Пловдив, 2018

Забележка: За подготовка освен посочените, могат да се използват и всички издадени след 2017 г. и одобрени от МОН учебници по Химия и опазване на околната среда от 8 до 12 клас.

Програмата за подготовка по двете дисциплини ще бъде публикувана до края на месец септември 2021 г.