Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г. на министъра на здравеопазването

Редът за заемане на местата, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г., е следният:

 • До 10.02.2022 г. – обява за конкурси от базите за обучение, посочени в тази заповед, за заемането на местата, финансирани от държавата по реда на Кодекса на труда на основание срочен трудов договор на длъжност на специализант.
  Приложения № 1, 2 и 3 /изтеглете тук/
 • За Приложения № 4 и 5 /изтеглете тук/ места за специализанти, финансирани от държавата, се заемат по реда на чл. 13 на Наредба № 1 от 2015 г. Базата изпраща своите служители в съответната база за обучение, посочена в заповедта, не по-късно от 31.03.2022 г. Сключва договор със своя служител (договор по чл. 234 от Кодекса на труда), в който посочва, че мястото е финансирано от държавата.
 • За Приложения № 6 и 7 /изтеглете тук/ висшето училище, посочено в заповедта обявява конкурс за тези места в срок до 10.02.2022 г.
  • В срок до 25.02.2022 г. подаване на заявления от кандидатите за местата от Приложения № 6 и 7.
  • Класиране на кандидатите и да уведоми писмено класираните кандидати.
  • Информация за конкурсите трябва да бъде публикувана на интернет страницата на базата за обучение и да бъде изпратена на съответната РЗИ, която също трябва да публикува тази информация на сайта си.
 • Не по-късно от 31.03.2022 г.– започва обучението на приетите специализанти

От отдел „Следдипломно обучение“